obchodní podmínky www.dum-tisku.cz

Obchodní podmínky prodejního portálů www.dum-tisku.cz a www.dumtisku.cz1 Objednávky
Dodavatel je oprávněný odstoupit vyhotovení objednávky v případě, že bude zjištěno, že odporuje etickým pravidlům dodavatele nebo právním předpisům ČR. Do této kategorie spadají zejména materiály, jejichž obsahem je hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, šíření pornografie, přechovávání dětské pornografie, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod skupiny nebo jednotlivce apod.
 
2 Zpracování
Pokud je objednávka kompletní a nám jako dodavateli jasná, může být určena na zpracování. Za kompletní objednávku je považována taková objednávka, která obsahuje soupis objednaných produktů, jejich počty, způsob platby, volbu dopravce a fakturační a dodací údaje. V případě, že objednávka nebude pro dodavatele srozumitelná, bude vrácena objednavateli, resp. tento bude kontaktován za účelem doplnění objednávky.
Běžná doba zpracování je 1 až 10 pracovních dní od schválení grafického náhledu nebo dodání tiskových dat. V případě, že Vaše objednávka spěchá, je možné u produktů skladem Expresní vytištění za expresní cenu vycházející z ceny v kalkulátoru, Termín expedice takové objednávky je do 3 pracovních dní schválení grafického náhledu nebo dodání tiskových dat.
 
3 Kupní smlouva
Objednavatel bere na vědomí, že vytvořením objednávky vzniká mezi ním a dům tisku s.r.o. obchodní vztah, ze kterého mu plyne mimo jiného povinnost uhradit kupní cenu za zhotovení produktu.
 
4 Ceny
Dodávka produktů se uskuteční za ceny platné v den uzavření smlouvy tak, jak jsou uvedeny na webové stránce nebo v dodané nabídce od společnosti dům tisku s.r.o.. Uvedené ceny zahrnují v současnosti platnou daň z přidané hodnoty (DPH).
Akční ceny platí výhradně po dobu akce a po splnění podmínek, které jsou dané konkrétně k dané akci. Tyto ceny platí pouze při odeslání objednávky v rámci trvání akce.
Každá úprava po odsouhlasení grafického náhledu k tisku (počty, barevnost, font, text atd.)
je zpoplatněna částkou min. 300 Kč.

Celková cena objednávky je součtem celkové ceny za objednané produkty, ceny předtiskové přípravy dle počtu zvolených variant a cena za dopravu podle volby platby a způsobu přepravy. Cena dopravy se stanovuje podle aktuálně platného ceníku a je neměnná.
 
5 Právo zrušení a vrácení
Vzhledem k povaze produktu, který je uzpůsoben individuálním požadavkům klienta, což znemožňuje jeho další prodej, není možné objednávku zrušit po schválení grafického náhledu. V případě zrušení ze strany objednavatele po vytištění objednávky je objednavatel povinen uhradit veškeré náklady vzniklé vyhotovením dané objednávky.
 
6 Dodání, odeslání
Dodání vyhotovené objednávky proběhne způsobem zvoleným při odeslání objednávky. Firma dům tisku s.r.o. nabízí možnost osobního převzetí v sídle společnosti, zaslání Českou poštou , zaslání kurýrem DPD nebo osobním rozvozem po domluvě za předem odsouhlasenou smluvní cenu. Cena dopravy je stanovena podle platného ceníku dopravce a podle zvoleného způsobu úhrady. Aktuálně platný ceník dopravy je vždy uveden na naše portále www.dumtisku.cz :
Zákazníci v ČR mají ceny ke dni 1.1.2020 tyto ceny
DPD dobírka, doručení do 24 hodin od odeslání 180 Kč
DPD platba převodem, doručení do 24 hodin od obdržení platby 150 Kč
ČP dobírka, doručení do 24 hodin od odeslání 180 Kč
ČP platba převodem, doručení do 24 hodin od obdržení platby 100 Kč
Osobní odběr na prodejně je pro všechny zákazníky zdarma.
Doprava dům tisku s.r.o. – smluvní cena na základě písemné dohody.


Při platbě převodem probíhá zaslání až po přičtení platby na účet dodavatele, výpis z účtu objednavatele není brán jako směrodatný, ale v případě zdržení platby může pomoci jejímu dohledání.
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případné poškození dopravou, zde je nutné uplatnit reklamaci dopravci dle jejich platných reklamačních podmínek. Zpoždění dodání ze strany dům tisku s.r.o. neopravňuje objednavatele k náhradě škody, pokud se neprokáže hrubá nedbalost nebo úmysl ze strany dodavatele. Dodavatel nenese zodpovědnost za zpoždění dodacího termínu způsobeného dopravcem.
V případě osobního převzetí je objednavatel povinen vyzvednout objednávky co nejdříve, nejdéle však do 2 měsíců od obdržení výzvy k vyzvednutí, nedomluví-li se obě strany jinak. Po uplynutí této doby bude objednávka zrušena a vzniklé náklady budou vymáhány po objednavateli.
 
7 Platba
Firma dům tisku s.r.o. nabízí možnost platby bezhotovostním převodem (objednávka je odeslána po přičtení platby na náš účet), dobírkou nebo v hotovosti při osobním převzetí. Tato možnost se volí při vytváření objednávky, v případě nutnosti je možné způsob dopravy změnit. Objednavatel je povinen dodavatele o změně dopravy informovat s dostatečným předstihem a to e-mailem s číslem objednávky.
 
8 Vlastnictví
Produkt zůstává vlastnictvím firmy dům tisku s.r.o. až do úplného zaplacení všech položek dané objednávky.
 
9 Záruka, reklamace
Záruční lhůta začíná plynout dnem doručení objednávky k objednavateli. Předmětem reklamace je produkt, který neodpovídá technickým standardům nebo neúplné dodání objednávky, pokud dodavatel o neúplnosti objednávky neinformoval objednavatele předem. Předmětem reklamace nemůže být nesplnění požadavků, které odporují obchodním podmínkám firmy dům tisku s.r.o. platným ke dni odeslání objednávky. Také není možné vznést reklamaci na chyby (gramatické, grafické a další), které zákazník odsouhlasil v grafickém návrhu. Objednavatel je povinen uplatnit zřejmé vady při obdržení produktu, nejpozději však do 4 týdnů od obdržení objednávky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Skryté vady je nutné reklamovat co nejdříve po zjištění, nejpozději však 6 měsíců po převzetí zakázky v rámci zákonné lhůty stanovené pro reklamaci. Jednoduché reklamace je možné vznést telefonicky na čísle 603 337 853, složitější musí být podány písemně na e-mailovou adresu info@dum-tisku.cz. Při oprávněné reklamaci má firma dům tisku s.r.o. nejdříve právo na náhradní dodávku. Tato dodávka bude uskutečněna zdarma, veškeré náklady včetně dopravy v tomto případě nese dodavatel. Pouze v případě, že náhradní dodávka nebude možná nebo bude chybná má objednavatel právo požadovat zrušení smlouvy nebo snížení ceny. Při odstoupení od smlouvy je objednavatel povinen vrátit celou objednávku na adresu firmy:
 
dům tisku s.r.o.
Hviezdoslavova 614/16
40003 Ústí nad Labem
 
Termín na vyřízení reklamace je 30 kalendářních dní od přijetí vzneseného nároku do firmy dům tisku s.r.o..
V rámci reklamačního řízení je objednavatel povinen pravdivě informovat o vadách, pokud není možné vadu ihned odstranit a obě strany se nedohodnou jinak, je objednavatel povinný písemnou formou uvést všechny požadované informace k dané vadě. Zákazník bere na vědomí, že pokud informace v objednávce nejsou pravdivé, případně jsou chybné, nemohou být předmětem reklamace. Daňový doklad je součástí každé objednávky a objednavateli bude doručen buď e-mailovou formou, případně bude součástí objednávky.
 
10 Záruky
V případě ztráty dokumentů potřebných k výrobě (např. CD) uhradí dodavatel jen cenu čistého materiálu, na kterém byl dokument dodaný. Jakékoliv další náhrady škody nejsou možné.
 
11 Ochrana osobních údajů
Objednavatel souhlasí s použitím osobních údajů pro potřeby firmy dům tisku s.r.o. Toto zpracování se děje s přihlédnutím k zákonu 428/2002 sbírky. Firma dům tisku s.r.o. zachází se všemi údaji jako s důvěrnými. Objednavatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinností do budoucnosti.
 
12 Autorská práva
Zákazník, který zadává objednávku na zpracování, prohlašuje, že je výhradním majitelem autorských práv celého materiálu potřebného k výrobě (např. fotografie, tisková data). Následky z případného porušení autorských práv nese sám objednavatel. Objednatel prohlašuje, že data dodaná klientem budou společností zarchivována k možnému budoucímu doobjednání ze strany objednatele, a to po dobu min. 1 roku. Data nebudou bez písemného souhlasu objednatele využita k jinému účelu než výrobě jím objednaných tiskovin a ani nebudou poskytnuta třetí straně.
 
13 Dodatek
Vždy je prvořadé vycházet z této obchodní smlouvy a výrobu podle toho dodržet. V případě, že dojde k jakémukoliv nedodržení, budou oba smluvní partneři usilovat s přihlédnutím k zájmům obou stran dosáhnout nové dohody, která se bude co nejvíce přibližovat ekonomickému účelu neplatné dohody.
 
14 Editace objednávky po schválení grafického náhledu
Každá úprava po odsouhlasení grafického náhledu k tisku (počty, barevnost, font, text atd.)
je zpoplatněna částkou min 300 Kč.
 
V Ústí nad Labem, dne 2. 1. 2020

Vypracoval:
Jiří Stibor, dům tisku s.r.o.
jiri.stibor@dum-tisku.cz
+420 603 337 853